GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
2. OCHRONA MIEJSC ROZRODU PŁAZÓW
poniedziałek, 11 stycznia 2016 10:43

Niewielkie, śródpolne zbiorniki, tzw. oczka wodne, stanowią dogodne miejsca bytowania i rozrodu wielu gatunków płazów i innych organizmów wodnych. Niestety miejsca te są zagrożone i zanikają na skutek oddziaływania czynników naturalnych (sukcesja roślinności, zarastanie), jak i antropopresji (np. osuszanie, zasypywanie, nawożenie). Dlatego też, ich ochrona wymaga działań ograniczających te zagrożenia.

Jesienią 2015 roku odtworzone zostały trzy śródpolne zbiorniki: jeden w Suwalskim Parku Krajobrazowym (obszar Natura 2000 „Ostoja Suwalska”) i dwa w otulinie Parku (na  Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”). Prace związane
z odtworzeniem oczek wodnych obejmowały ich oczyszczenie z nadmiaru roślinności zielnej, krzewów i osadów dennych.

Celem inicjatywy, obok czynnej ochrony miejsc bytowania i rozrodu płazów, jest również edukacja na temat znaczenia płazów w ekosystemach oraz potrzeby ich ochrony. Przy poszczególnych oczkach ustawione zostaną tablice informacyjno-edukacyjne.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu: „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”.
Za treść zamieszczonej informacji odpowiada Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy”

 

Oczko wodne Żywa Woda Oczko wodne Żywa Woda
Oczko wodne Bondziszki Oczko wodne Bondziszki
Oczko wodne Rutka Oczko wodne Rutka