GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
OGŁOSZENIE z dnia 15.10.2020r.
czwartek, 15 października 2020 11:36

Ogłoszenie nr 597648-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

 

 

Suwalski Park Krajobrazowy „Budowa infrastruktury ścieżki edukacyjnej „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” w ramach zadania „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Suwalski Park Krajobrazowy adres: Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo tel./fax: 87 569 18 01/87 569 76 36 strona internetowa: www.spk.org.pl ; adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Województwo Podlaskie Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP: 542-25-42-016, REGON: 050667685

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Suwalski Park Krajobrazowy , krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna 24 , 16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 875697636.
Adres strony internetowej (URL): www.spk.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Park Krajobrazowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spk.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
1) Oferty w zakresie części 1 i 2 należy składać za pośrednictwem Formularza do komunikacji udostępnionego przez MiniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal .

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Suwalski Park Krajobrazowy; Malesowizna 24; 16-404 Jeleniewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa infrastruktury ścieżki edukacyjnej „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” w ramach zadania „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic”
Numer referencyjny: 3021-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) W zakresie części 1 a. Wykonanie, z uwzględnieniem wytycznych Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ i decyzji o warunkach zabudowy Załącznik nr 9.1, projektu budowlanego i wykonawczego budowy dwóch stalowych wież widokowych i parkingu. b. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień niezbędnych celem uzyskania pozwolenia na budowę. c. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. d. Obsługa geodezyjna procesu inwestycyjnego w szczególności pozyskanie map do celów projektowych, wytyczenie lokalizacji budowli w terenie i sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. e. Wykonanie robót budowlano montażowych w wyniku których powstaną: a) dwie bliźniacze wieże widokowe o wysokości do poziomu tarasu widokowego około 15,5 m oraz wysokości całkowitej 19,5 m (szczyt dachu), b) wykonanie na wieży położonej w Malesowiźnie (działka nr 31/2) monitoringu wizyjnego (transmisja obrazu online – umożliwiająca odbiór również przez osoby niepełnosprawne) opartego o urządzenia posiadające parametry nie gorsze niż niżej opisane: (a) kamera obrotowa IP 4 MPX obiektyw 2.8-12mm IR 40 mb -1 szt., (b) rejestrator IP 4 kanałowy z wyjściem alarmowym o zaniku kamery – 1 szt., (c) dysk 2 TB do pracy ciągłej – 1 szt., (d) szafa na rejestrator i switch – 1 szt., (e) grzałka wraz z termostatem – 1 kpl., (f) moduł GPRSA do powiadamiania o zaniku kamer oraz otwarcie szafy CCTV – 1 szt., (g) router na kartę sim internet – 1szt., (h) uchwyt do kamery obrotowej – 1 szt., (i) moduł zmierzchu wyłączający pracę kamery, (j) zasilanie kamery - panel fotowoltaiczny 340 W – 2 szt., i. konstrukcja do montażu paneli na dachu – 1 kpl., ii. regulator napięcia - 2 szt., iii. akumulator żelowy 100 Ah/12 V, iv. przetwornica (inwerter), v. szafa na akumulator i podzespoły, vi. kontaktron do zabezpieczenia szaf – 2 szt., c) kamera i urządzenia towarzyszące zainstalowane muszą być w miejscu niedostępnym dla osób postronnych jednak dostępnym dla służb serwisowych bez konieczności wykorzystania wysokich drabin, podnośników samochodowych czy sprzętu alpinistycznego. d) budowa parkingu o nawierzchni brukowej (z kamienia polnego) na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Malesowizna na działce nr 27. f. Inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji placu budowy), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa, g. Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu. h. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. i. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2) W zakresie części 2. Budowa i remont elementów wyposażenia ścieżki edukacyjnej zgodnie z Projektem budowlanym ścieżki edukacyjnej „Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy” Załącznik nr 10 do SIWZ a. Obsługa geodezyjna procesu inwestycyjnego w szczególności, wytyczenie lokalizacji budowli oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, b. Remont obudowy źródła i budowa drewnianej kładki widokowej o pow. Pokładu 81,85 m2 (z pochylnią umożliwiającą wjazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), c. Zagospodarowanie miejsca ogniskowego 1 szt. (obłożenie kamieniem polnym i wykonanie ławek 4 szt.), d. Budowa drewnianych równoważni 4 szt., e. Budowa konstrukcji drewnianych o nazwie szczudła 12 szt. (z nazwami roślin i zwierząt w jęz. polskim, łacińskim i zapisem w alfabecie Brajla), f. Budowa drewnianych huśtawek 2 szt., g. Dostawa i montaż ławek z oparciem 8 szt., h. Ustawienie (wkopanie) drewnianych pniaków 50 szt., i. Remont 3 miejsc odpoczynku – drewniana zadaszona konstrukcja ze stołem ławami i koszem na śmieci. Powierzchnia dachu 6,9 m2, j. Remont dachów dwóch drewnianych wiat o powierzchni dachu 30 i 16 m2 k. Budowa drewnianych obrotowych konstrukcji o nazwie światowid 6 szt. (treść jęz. polski i angielski), l. Budowa tablic edukacyjnych różnych wymiarów 38 sztuk w tym: - 6 szt. 100 x 50 cm (jęz. polski i angielski), - 5 szt. 140 x 90 cm (jęz. polski i angielski), - 17 sztuk format A3 (jęz. polski i angielski, gatunki drzew i krzewów alfabetem Brajla, rycina liścia wypukła – możliwa do odczytu przez osoby niedowidzące i niewidzące). - 10 sztuk punktowych o wymiarach 20x20cm (z grawerem liścia lub owocu, nazwa drzewa: jęz. polski, łaciński, alfabet Brajla), Zakres prac: wykonanie konstrukcji, przygotowanie treści merytorycznych i grafik (ryciny, mapy, zdjęcia). Wydruk laserowy/grawer w kolorze, UV odporny; materiał pod nadruk wodo- i UV odporny, w przypadku nadruku na materiale nieodpornym na urazy mechaniczne tablice należy zabezpieczyć bezbarwną płytą poliwęglanową odporną grubości 4 mm, odporną na zarysowania i urazy mechaniczne. Przed realizacją treść i grafika wszystkich elementów edukacyjnych wymaga konsultacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. m. Oznakowanie 10,5 km ścieżki edukacyjnej znakiem białego kwadratu o wymiarach 10x10 cm z przekątną w kolorze zielonym. Znak malowany farbą wodo- i UV- odporną w widocznych miejscach tzn. na drzewach, murach, głazach. Oznakowanie należy umieścić nie rzadziej jak 100 m. Na rozwidleniach i skrzyżowaniach ustawić słupki (12 szt.) z dębowej kantówki (10x10 cm) o wysokości 2,6 m z kierunkowskazami wykonanymi z materiału wodoodpornego ze znakiem i nazwą ścieżki oraz kilometrażem. n. Wykonanie monitoringu video z wykorzystaniem sprzętu o parametrach nie gorszych niż niżej opisane: a) kamera IP co najmniej 4 MPX obiektyw 2.8 mm IR 40m – 8 szt., b) rejestrator IP 8 kanałowy z wyjściem alarmowym o zaniku kamer -1 szt., c) dysk co najmniej 4 TB do pracy ciągłej – 1szt., d) moduł GPRSA do powiadamiania o zaniku kamer i otwarcie szafy CCTV – 1szt., e) szafa do rejestratora montowana na słupie – 1 szt., f) uchwyty montażowe do kamer na słup – 8 szt., g) słup nie mniejszy niż 6 mb wraz z fundamentem – 2 szt., h) kontakron do zabezpieczenia szafy CCTV – 1 szt., i) doświetlacze do kamer IR - 8 szt., j) grzałka wraz z termostatem – 1 kpl., k) zasilacz buforowy do podtrzymania kamer, l) akumulator – 18 Ah/ 12 V, m) ups do podtrzymania rejestratora, n) kabel skrętka ziemna 4*2*0,5 około 500mb, o) kabel zasilający 3*2,5 ziemny około 500 mb, p) switch Poe 8 kanałowy, q) router na kartę sim do internetu, r) wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) kabel ziemny aluminiowy 4x35 mm2 – ok. 500 m wraz z wykonaniem projektu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i niezbędnych badań i pomiarów, s) rozdzielnica budowlana - 1x gniazdo 32 A /400 V, 3x16 A /230 V, zabezpieczenia różnicowo – prądowe, wyłączniki nadprądowe) – 2 szt., t) montaż i podłączenie w terenie do sieci elektrycznej zestawu monitoringu, montaż na fundamencie i podłączenie 2 sztuk rozdzielnicy budowlanej do sieci zgodnie z wymaganiami zakładu elektrycznego. u) Uruchomienie i konfiguracja systemu telewizji CCTV v) Instalacja na wskazanym przez zamawiającego komputerze oprogramowania do sterowania i nadzoru nad pracą kamery, przeszkolenie obsługi.

II.5) Główny kod CPV: 45262400-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111291-4
71220000-6
32323500-8
09331200-0
45422000-1
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2022-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie określono
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) W zakresie części 1 – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł. 2) W zakresie części 2 - zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) W zakresie części 1 a. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: a) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów w których jako materiał do wykonania elementów konstrukcyjnych zastosowano stal, b) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów w których jako materiał do wykonania elementów konstrukcyjnych zastosowano stal, c) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej, e) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, który posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w tym co najmniej jednego obiektu w którym jako materiał do wykonania elementów konstrukcyjnych zastosowano stal, f) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej jedno zamówienie (jeden kontrakt) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto polegający na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu, w którym jako ustrój nośny wykorzystano konstrukcje stalowe, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) W zakresie części 2. a. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej jedno zamówienie (jeden kontrakt) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto polegający na budowie, przebudowie lub rozbudowie budowli lub budynków lub innych konstrukcji wykonanych z drewna, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia SEP w zakresie urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu maksymalnie 1 kV;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie części 1 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), 2) Wykaz osób Załącznik nr 7.1 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale V ust. 3 pkt 1) litera a. SIWZ, UWAGA! Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielniej funkcji \technicznej w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika , że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.1 do SIWZ zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale V ust. 3 pkt 1) litera b. SIWZ. 4.2 W zakresie części 2 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.2 do SIWZ. zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale V ust. 3 pkt 2) lit. a SIWZ, 2) Wykaz osób Załącznik nr 7.2 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale V ust. 3 pkt 2) litera b. SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 1) W przypadku części 1 zamówienia - zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku wydłużenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ponad przewidziane prawem terminy wydania przez właściwe organy administracji państwowej, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych w szczególności decyzji o warunkach zabudowy i decyzji pozwolenie na budowę o ilość dni wydłużenia terminu wydania uzgodnień lub decyzji. 2) W przypadku części 1 i 2 zamówienia: a. zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a) przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji robót budowlanych, b) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e) wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac – o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f) przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych, g) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych, h) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez wykonawcę lub zamawiającego–o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 3) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 4) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 5) Zmiany projektantów i kierownika budowy/robót, pod warunkiem, że nowo powołani projektanci i kierownik budowy posiadał będzie uprawnienia zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia w stosunku do treści umowy w przypadkach urzędowych zmian: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku zaistnienia w/w zmian Strona wnioskująca o zmianę, złoży drugiej Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych osób realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. 4. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowościach Przełomka i Malesowizna oraz parkingu w miejscowości Malesowizna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a. Wykonanie, z uwzględnieniem wytycznych Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ i decyzji o warunkach zabudowy Załącznik nr 9.1, projektu budowlanego i wykonawczego budowy dwóch stalowych wież widokowych i parkingu. b. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień niezbędnych celem uzyskania pozwolenia na budowę. c. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. d. Obsługa geodezyjna procesu inwestycyjnego w szczególności pozyskanie map do celów projektowych, wytyczenie lokalizacji budowli w terenie i sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. e. Wykonanie robót budowlano montażowych w wyniku których powstaną: a) dwie bliźniacze wieże widokowe o wysokości do poziomu tarasu widokowego około 15,5 m oraz wysokości całkowitej 19,5 m (szczyt dachu), b) wykonanie na wieży położonej w Malesowiźnie (działka nr 31/2) monitoringu wizyjnego (transmisja obrazu online – umożliwiająca odbiór również przez osoby niepełnosprawne) opartego o urządzenia posiadające parametry nie gorsze niż niżej opisane: (a) kamera obrotowa IP 4 MPX obiektyw 2.8-12mm IR 40 mb -1 szt., (b) rejestrator IP 4 kanałowy z wyjściem alarmowym o zaniku kamery – 1 szt., (c) dysk 2 TB do pracy ciągłej – 1 szt., (d) szafa na rejestrator i switch – 1 szt., (e) grzałka wraz z termostatem – 1 kpl., (f) moduł GPRSA do powiadamiania o zaniku kamer oraz otwarcie szafy CCTV – 1 szt., (g) router na kartę sim internet – 1szt., (h) uchwyt do kamery obrotowej – 1 szt., (i) moduł zmierzchu wyłączający pracę kamery, (j) zasilanie kamery - panel fotowoltaiczny 340 W – 2 szt., i. konstrukcja do montażu paneli na dachu – 1 kpl., ii. regulator napięcia - 2 szt., iii. akumulator żelowy 100 Ah/12 V, iv. przetwornica (inwerter), v. szafa na akumulator i podzespoły, vi. kontaktron do zabezpieczenia szaf – 2 szt., c) kamera i urządzenia towarzyszące zainstalowane muszą być w miejscu niedostępnym dla osób postronnych jednak dostępnym dla służb serwisowych bez konieczności wykorzystania wysokich drabin, podnośników samochodowych czy sprzętu alpinistycznego. d) budowa parkingu o nawierzchni brukowej (z kamienia polnego) na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Malesowizna na działce nr 27. f. Inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji placu budowy), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa, g. Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu. h. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. i. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262400-5, 45111291-4, 71220000-6, 32323500-8, 09331200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa infrastruktury ścieżki edukacyjnej „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa i remont elementów wyposażenia ścieżki edukacyjnej zgodnie z Projektem budowlanym ścieżki edukacyjnej „Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy” Załącznik nr 10 do SIWZ a. Obsługa geodezyjna procesu inwestycyjnego w szczególności, wytyczenie lokalizacji budowli oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, b. Remont obudowy źródła i budowa drewnianej kładki widokowej o pow. pokładu 81,85 m2 (z pochylnią umożliwiającą wjazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), c. Zagospodarowanie miejsca ogniskowego 1 szt. (obłożenie kamieniem polnym i wykonanie ławek 4 szt.), d. Budowa drewnianych równoważni 4 szt., e. Budowa konstrukcji drewnianych o nazwie szczudła 12 szt. (z nazwami roślin i zwierząt w jęz. polskim, łacińskim i zapisem w alfabecie Brajla), f. Budowa drewnianych huśtawek 2 szt., g. Dostawa i montaż ławek z oparciem 8 szt., h. Ustawienie (wkopanie) drewnianych pniaków 50 szt., i. Remont 3 miejsc odpoczynku – drewniana zadaszona konstrukcja ze stołem ławami i koszem na śmieci. Powierzchnia dachu 6,9 m2, j. Remont dachów dwóch drewnianych wiat o powierzchni dachu 30 i 16 m2 k. Budowa drewnianych obrotowych konstrukcji o nazwie światowid 6 szt. (treść jęz. polski i angielski), l. Budowa tablic edukacyjnych różnych wymiarów 38 sztuk w tym: - 6 szt. 100 x 50 cm (jęz. polski i angielski), - 5 szt. 140 x 90 cm (jęz. polski i angielski), - 17 sztuk format A3 (jęz. polski i angielski, gatunki drzew i krzewów alfabetem Brajla, rycina liścia wypukła – możliwa do odczytu przez osoby niedowidzące i niewidzące). - 10 sztuk punktowych o wymiarach 20x20cm (z grawerem liścia lub owocu, nazwa drzewa: jęz. polski, łaciński, alfabet Brajla), Zakres prac: wykonanie konstrukcji, przygotowanie treści merytorycznych i grafik (ryciny, mapy, zdjęcia). Wydruk laserowy/grawer w kolorze, UV odporny; materiał pod nadruk wodo- i UV odporny, w przypadku nadruku na materiale nieodpornym na urazy mechaniczne tablice należy zabezpieczyć bezbarwną płytą poliwęglanową odporną grubości 4 mm, odporną na zarysowania i urazy mechaniczne. Przed realizacją treść i grafika wszystkich elementów edukacyjnych wymaga konsultacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. m. Oznakowanie 10,5 km ścieżki edukacyjnej znakiem białego kwadratu o wymiarach 10x10 cm z przekątną w kolorze zielonym. Znak malowany farbą wodo- i UV- odporną w widocznych miejscach tzn. na drzewach, murach, głazach. Oznakowanie należy umieścić nie rzadziej jak 100 m. Na rozwidleniach i skrzyżowaniach ustawić słupki (12 szt.) z dębowej kantówki (10x10 cm) o wysokości 2,6 m z kierunkowskazami wykonanymi z materiału wodoodpornego ze znakiem i nazwą ścieżki oraz kilometrażem. n. Wykonanie monitoringu video z wykorzystaniem sprzętu o parametrach nie gorszych niż niżej opisane: a) kamera IP co najmniej 4 MPX obiektyw 2.8 mm IR 40m – 8 szt., b) rejestrator IP 8 kanałowy z wyjściem alarmowym o zaniku kamer -1 szt., c) dysk co najmniej 4 TB do pracy ciągłej – 1szt., d) moduł GPRSA do powiadamiania o zaniku kamer i otwarcie szafy CCTV – 1szt., e) szafa do rejestratora montowana na słupie – 1 szt., f) uchwyty montażowe do kamer na słup – 8 szt., g) słup nie mniejszy niż 6 mb wraz z fundamentem – 2 szt., h) kontakron do zabezpieczenia szafy CCTV – 1 szt., i) doświetlacze do kamer IR - 8 szt., j) grzałka wraz z termostatem – 1 kpl., k) zasilacz buforowy do podtrzymania kamer, l) akumulator – 18 Ah/ 12 V, m) ups do podtrzymania rejestratora, n) kabel skrętka ziemna 4*2*0,5 około 500mb, o) kabel zasilający 3*2,5 ziemny około 500 mb, p) switch Poe 8 kanałowy, q) router na kartę sim do internetu, r) wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) kabel ziemny aluminiowy 4x35 mm2 – ok. 500 m wraz z wykonaniem projektu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i niezbędnych badań i pomiarów, s) rozdzielnica budowlana - 1x gniazdo 32 A /400 V, 3x16 A /230 V, zabezpieczenia różnicowo – prądowe, wyłączniki nadprądowe) – 2 szt., t) montaż i podłączenie w terenie do sieci elektrycznej zestawu monitoringu, montaż na fundamencie i podłączenie 2 sztuk rozdzielnicy budowlanej do sieci zgodnie z wymaganiami zakładu elektrycznego. u) Uruchomienie i konfiguracja systemu telewizji CCTV v) Instalacja na wskazanym przez zamawiającego komputerze oprogramowania do sterowania i nadzoru nad pracą kamery, przeszkolenie obsługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45422000-1, 32323500-8, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Identyfikator postępowania na miniportalu
90789b16-9e83-4cf3-9a0d-df6b06d5f1c5

Ogłoszenie nr 540202732-N-2020 z dnia 15-10-2020 r.

Jeleniewo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 597648-N-2020 Data: 15/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Suwalski Park Krajobrazowy, Krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 875697636.

Adres strony internetowej (url): www.spk.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Suwalski Park Krajobrazowy, krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna 24,16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 875697636.

W ogłoszeniu powinno być: Suwalski Park Krajobrazowy , krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna 24,16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,faks 875697636Malesowizna, 30.10.2020

 

Informacja

z otwarcia ofert sporządzona na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.)

Dotyczy: postępowania nr 3021-1/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Budowa infrastruktury ścieżki edukacyjnej „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” w ramach zadania „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic”

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

W terminie otwarcia tj. dnia 30.10.2020 o godzinie 10:05 otwarto następujące oferty:

1.         Część 1 Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowościach Przełomka i Malesowizna oraz parkingu w miejscowości  Malesowizna.

Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty

2)         Część 2 Budowa infrastruktury ścieżki edukacyjnej „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza”

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Oferowany okres gwarancji

W miesiącach

Oferowany termin realizacji zamówienia

 

1

Ricoland-Dom;

Papiernia 4 e

16-400 Suwałki

Oferta złożona pisemnie

493 385,98

96

30.04.2022

2

MÓJ DOM z DREWNA" Waszkiewicz Tomasz

Oferta złożona elektronicznie

Przesłany katalog, prawidłowo odszyfrowany za pomocą aplikacji miniPortal-Szyfrowanie, nie zawiera oferty i załączników a jedynie niemożliwe do odczytania pliki. Programy do weryfikacji podpisu elektronicznego (PEM-HEART SIGNATURE, Sigillum Sign, Szafir oraz program online -weryfikacjapodpisu.pl) generują informację o braku pliku źródłowego

 

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia:

  1. W zakresie części 1 Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowościach Przełomka i Malesowizna oraz parkingu w miejscowości  Malesowizna przeznaczył kwotę…..….zł
  2. W zakresie części 2 Budowa infrastruktury ścieżki edukacyjnej „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” przeznaczył kwotę 506 387,52zł

Malesowizna, 03.11.2020
Zawiadomienie z dn. 3.11.2020 r. o unieważnieniu postępowania w sprawie „Budowa infrastruktury ścieżki edukacyjnej „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza”

 


 

Malesowizna, 16.11.2020