GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
OGŁOSZENIE z dnia 06.11.2020
piątek, 06 listopada 2020 14:18

Ogłoszenie nr 607128-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.

 

Suwalski Park Krajobrazowy : Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież

widokowych w miejscowościach Przełomka i Malesowizna oraz parkingu w Malesowiźnie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

 

postępowania: Suwalski Park Krajobrazowy adres: Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo tel./fax: 87 569 18 01/87 569 76 36 strona internetowa: www.spk.org.pl ; adres e-mail: sekretariat@spk.wrotap odlasia.pl

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Województwo Podlaskie Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP: 542-25-42-016, REGON: 050667685

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I.         1) NAZWA I ADRES: Suwalski Park Krajobrazowy , krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna 24 , 16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 875697636.

Adres strony internetowej (URL): www.spk.org.pl Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Park Krajobrazowy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4)      KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.spk.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Tak

adres

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do komunikacji udostępnionego przez MiniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal .

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Adres:

Suwalski Park Krajobrazowy adres: Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1)    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowościach Przełomka i Malesowizna oraz parkingu w Malesowiźnie.

Numer referencyjny: 3021-1/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2)    Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

11.3)    Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie, z uwzględnieniem wytycznych Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ i decyzji o warunkach zabudowy Załącznik nr 9.1, projektu budowlanego i wykonawczego budowy dwóch stalowych wież widokowych i parkingu. 2) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień niezbędnych celem uzyskania pozwolenia na budowę. 3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 4) Obsługa geodezyjna procesu inwestycyjnego w szczególności pozyskanie map do celów projektowych, wytyczenie lokalizacji budowli w terenie i sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. 5) Wykonanie robót budowlano montażowych w wyniku których powstaną: a. dwie bliźniacze wieże widokowe o wysokości do poziomu tarasu widokowego około 15,5 m oraz wysokości całkowitej 19,5 m (szczyt dachu), b. wykonanie na wieży położonej w Malesowiźnie (działka nr 31/2) monitoringu wizyjnego (transmisja obrazu online - umożliwiająca odbiór również przez osoby niepełnosprawne) opartego o urządzenia posiadające parametry nie gorsze niż niżej opisane: a) kamera obrotowa IP 4 MPX obiektyw 2.8-12mm IR 40 mb -1 szt., b) rejestrator IP 4 kanałowy z wyjściem alarmowym o zaniku kamery - 1 szt., c) dysk 2 TB do pracy ciągłej - 1 szt., d) szafa na rejestrator i switch - 1 szt., e) grzałka wraz z termostatem - 1 kpl., f) moduł GPRSA do powiadamiania o zaniku kamer oraz otwarcie szafy CCTV - 1 szt., g) router na kartę sim internet - 1szt., h) uchwyt do kamery obrotowej - 1 szt., i) moduł zmierzchu wyłączający pracę kamery, j) zasilanie kamery - panel fotowoltaiczny 340 W - 2 szt., 0 konstrukcja do montażu paneli na dachu - 1 kpi., 0 regulator napięcia - 2 szt., 0 akumulator żelowy 100 Ah/12 V, 0 przetwornica (inwerter), 0 szafa na akumulator i podzespoły, 0 kontaktron do zabezpieczenia szaf - 2 szt., c. kamera i urządzenia towarzyszące zainstalowane muszą być w miejscu niedostępnym dla osób postronnych jednak dostępnym dla służb serwisowych bez konieczności wykorzystania wysokich drabin, podnośników samochodowych czy sprzętu alpinistycznego. d. budowa parkingu o nawierzchni brukowej (z kamienia polnego) na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Malesowizna na działce nr 27. 6) Inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji placu budowy), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa, 7) Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu. 8) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 9) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.5) Główny kod CPV: 45262400-5

Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45111291-4

71220000-6

32323500-8

09331200-0

11.6)    Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) : Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7)    Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8)    Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:     lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2022-06-30

 

II.9)     Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1)            Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

111.1.2)          Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

111.1.3)          Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: a. projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów w których jako materiał do wykonania elementów konstrukcyjnych zastosowano stal, b. projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów w których jako materiał do wykonania elementów konstrukcyjnych zastosowano stal, c. projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d. projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej, e. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, który posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w tym co najmniej jednego obiektu w którym jako materiał do wykonania elementów konstrukcyjnych zastosowano stal, f. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej jedno zamówienie (jeden kontrakt) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto polegający na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu, w którym jako ustrój nośny wykorzystano konstrukcje stalowe, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2)   PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1)          Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2)          Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3)  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

111.4)  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie wymaga się

111.5)  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1)            W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), 2) Wykaz osób Załącznik nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale V ust. 3 pkt. 1) SIWZ, 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale V ust. 3 pkt 2) SIWZ. m.

5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6)  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie wymaga się

111.7)  INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.      1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.      1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.      1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.      1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 1) Zmiany terminów realizacji zamówienia w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji robót budowlanych, w tym przerw spowodowanych epidemią Covid 19. W przypadku przerw lub utrudnień w realizacji zamówienia z przyczyn wynikających z epidemii Covid 19 Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających tą okoliczność w szczególności (zanonimizowane zwolnienia lekarskie lub zawiadomienia o kwarantannie, odmowy dostawy materiałów budowlanych) b. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji robót budowlanych, c. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych d. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; e. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, f. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac - o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, g. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych, h. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy - o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych, i. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez wykonawcę lub zamawiającego-o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 4) Zmiany projektantów i kierownika budowy/robót, pod warunkiem, że nowo powołani projektanci i kierownik budowy posiadał będzie uprawnienia zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 5) wysokości wynagrodzenia w stosunku do treści umowy w przypadkach urzędowych zmian: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. W przypadku zaistnienia w/w zmian Strona wnioskująca o zmianę, złoży drugiej Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych osób realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT - wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. 5. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-11-23, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Link do BIP - www.bip-spk.wrotapodlasia.pl/

 


 

Ogłoszenie nr 607128-N-2020 z dnia 06-11-2020 r.

Jeleniewo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 607128-N-2020 Data: 06/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Suwalski Park Krajobrazowy , Krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna 24, 16404 Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,'; document.write( '' ); document.write( addy_text63323 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. faks 875697636.

Adres strony internetowej (url): http://www.spk.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.1)

W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES: Suwalski Park Krajobrazowy, krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna 24 , 16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 875697636

W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES: Suwalski Park Krajobrazowy , krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna 24 , 16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530 757 543, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 875697636

 

Link do BIP - www.bip-spk.wrotapodlasia.pl/


 

Malesowizna, 12.11.2020r.

W odpowiedzi na wniosek o uzupełnienie SIWZ na realizację zadania „Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowościach Przełomka i Malesowizna oraz parkingu w Malesowiźnie” Zamawiający dokonuje uzupełnienia SIWZ o dokumentację z badań geologicznych podłoża pod budowę dwóch wież widokowych.

Link do załącznika - www.bip-spk.wrotapodlasia.pl/

 


 

Malesowizna, 16.11.2020

 

Pytania i odpowiedzi związane z treścią dokumentacji postępowania dotyczącego budowy w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch stalowych wież widokowych w miejscowościach Przełomka i Malesowizna oraz parkingu w Malesowiźnie w ramach zadania „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic”

 

1. Czy referencje na 1 000 000zł mają być za jedno zlecenie czy może być to suma zleceń na taką kwotę?

Jedno zlecenie.

2. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje tak szczegółowe zapisy konstrukcyjne jakby sugerował, że projekt wież jest już gotowy i trzeba go jedynie adoptować . Czy taki projekt już istnieje?

Został wykonany model konstrukcyjny odpowiadający koncepcji wież – można go traktować jako koncepcję i wytyczne do wykonania właściwego projektu.

Nie istnieje projekt budowlany, ani wykonawczy.

 

3. Jeżeli projekt nie istnieje i ma go wykonać oferent to jakie są główne parametry wież poza wysokością wieży 19,5m (tarasem na poziomie 15,5m) i zadaszeniem.

Istnieje koncepcja przedstawiająca jak ma wieża wyglądać i przedstawione są  podstawowe parametry – wysokość, rodzaj klatki schodowej, rozstaw konstrukcji, lokalizacja.

 

4. Czy wysokości podane powyżej są ostateczne czy jest możliwości ich nieznacznej ich zmiany w projekcie.

Jest możliwość ich zmiany pod warunkiem zachowania warunków zabudowy.

 

5. Czy poszczególne profile obiektu może dobierać projektant czy muszą być zastosowane konkretnie te które są wskazane w PFU?

Przyjęto profile do wykonanego modelu obliczeniowego i założeń – koncepcja w celu oszacowania kosztów całej inwestycji . Ostatecznego  doboru profili dokonuje projektant wieży w projekcie wykonawczym.

6. PFU wskazuje jakiś model konstrukcji który jest nierealny do odtworzenia na podstawie tego dokumentu. Czy wykonawca może ustalić inny model konstrukcyjny?

To jest model przyjęty do koncepcji w celu oszacowania kosztów wieży i sprawdzenia, czy wybudowanie wieży w tej formie jest realne. Projektant ostatecznego projektu wieży powinien wykonać swój model.

 

7. PFU kwalifikuje wieżę do 3 kategorii geotechnicznej – na jakiej podstawie skoro o tym decyduje projektant oraz badania gruntu i typ obiektu na to nie wskazuje?

Przyjęto założenia – są opisane na jakiej podstawie. Ostatecznie decyduje projektant wieży.

 

8. Ustalenie kształtu i formy wieży jest głównym parametrem cenotwórczym bez którego na etapie wyceny nie można podać dokładnej kwoty wykonania całej inwestycji.

To prawda. Kształt i forma są pokazane i opisane.

 

9. Parking w jednym miejscu jest określony na 10 miejsc w innym na 8 Jaka jest ostateczna ilość planowanych miejsc postojowych? Powierzchnia parkingu 160m2 to całkowita powierzchnia terenu jaka można wykorzystać? . Typowe miejsce parkingowe to 2,5x5,0 i 3,6x5,0 dla osób niepełnosprawnych.

Tak jak w specyfikacji, czyli 10 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych (130 m2), pozostała powierzchnia przeznaczona jest na dojazdy.

 

10. Czy jest możliwość dojazdu ciężkimi pojazdami do miejsca budowy?

Tak. Zgodnie z opisem w SIWZ

 

11. Czy wokół miejsca budowy jest wystarczająca ilość miejsca dla zaplecza budowy (potrzebny teren to ~20x20m).

Tak.

 

 


 

 

Malesowizna, 20.11.2020

 


Malesowizna, 23.11.2020

 


Malesowizna, 24.11.2020


Malesowizna, 04.12.2020