GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: turtulspk@gmail.com
KONKURSY

Rok szkolny 2017/2018

VIII edycja konkursu "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce"

Suwalski Park Krajobrazowy oraz  Białowieski Park Narodowy zapraszają gimnazjalistów do udziału w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt. „Różnorodność  biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. Konkurs organizowany jest we współpracy z parkami narodowymi i krajobrazowymi województwa podlaskiego, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz innymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie edukacji ekologicznej. Tematyka konkursu dotyczy między innymi zagadnień związanych z zagrożeniami środowiska, zagrożeniami różnorodności biologicznej oraz zagrożonymi i ginącymi gatunkami. Tegoroczna edycja zwraca szczególną uwagę na zasoby wodne Podlasia, ekosystemy wodne podlaskich obszarów chronionych oraz na występujące na tych obszarach płazy.

W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło około 500 gimnazjalistów z Podlasia. Zadanie dofinansowane jest przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Zgodnie z regulaminem konkurs przebiegał będzie w 3 etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

  • zgłoszenia szkół: do 14 września br. należy przesłać deklarację uczestnictwa do koordynatora powiatowego – Suwalskiego Parku Krajobrazowego
  • 21 września 2017 r. odbędzie się etap szkolny polegający na rozwiązaniu testu, a do 6 października 2017 r. nauczyciele zobowiązani będą do oceny testów i podania wyników w formie protokołów koordynatorowi powiatowemu
  • do etapu powiatowego (który odbędzie się w każdej ze zgłoszonej do konkursu szkole, w dniu 19 października br.) zostaną zakwalifikowane maksymalnie 3 osoby z każdej szkoły.
  • do 10 listopada 2017 r. uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zobowiązani będą do przesłania swoich prac autorskich do Organizatora, czyli Białowieskiego Parku Narodowego;
  • do dnia 28 listopada br. odbędzie się finał wojewódzki w siedzibie Organizatora – w Białowieskim Parku Narodowym. Finał konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego zagadnień ekologicznych oraz zagadnień związanych z: przyrodą i ochroną Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego, podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, zagrożeniami różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych Podlasia, zasobami wodnymi województwa podlaskiego oraz występującymi na tym obszarze przedstawicielami gromady płazów. Komisja Konkursowa oceni testy i wyłoni 10 uczestników Konkursu, którzy przystąpią do części ustnej w formie odpowiedzi na wylosowane zestawy pytań.

1. Deklaracja udziału w konkursie
2. Regulamin

XVII edycja ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"

Suwalski Park Krajobrazowy oraz Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”. Konkurs sprawdza wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska oraz znajomości polskich parków krajobrazowych.

Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

  • do 20 października br. należy zgłosić chęć  udziału w konkursie wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
  • 17 listopada odbędzie się etap szkolny polegający na rozwiązywaniu testu składającego się z 25 pytań z czego 15 dotyczyć będzie ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, natomiast pozostałe 10 dotyczyć będzie znajomości Suwalskiego Parku Krajobrazowego
  • Do etapu parkowego, który odbędzie się 12 stycznia 2018 r. zakwalifikują się czteroosobowe drużyny – reprezentacje poszczególnych szkół. Etap parkowy, podobnie jak w etapie szkolnym, polegał będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań (15 ogólnych i 10 o Suwalskim Parku Krajobrazowym)
  • drużyna, która  wygra etap parkowy będzie reprezentowała Suwalski Park Krajobrazowy na  finale wojewódzkim, który odbędzie się 23  marca 2018 r. na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Etap wojewódzki składał się będzie z części teoretycznej (rozwiązywanie testu 25 pytań: 15 ogólnych i 10 o parkach krajobrazowych Podlasia) oraz części praktycznej (rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt)
  • finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W finale rywalizować ze sobą będzie 16 drużyn reprezentujących poszczególne województwa w kraju. Etap ogólnopolski składał się będzie, podobnie jak etap wojewódzki,  z części teoretycznej i części praktycznej. Dodatkową konkurencją w tym etapie będzie rozpoznawanie  pospolitych gatunków roślin oraz zadanie drużynowe – interpretacja mapy topograficznej. Szczegóły w regulaminie konkursu.

1. Deklaracja udziału w konkursie
2. Regulamin

Konkurs plastyczny na projekt i wykonanie ekologicznej kartki świątecznej
pn. "MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA"

Suwalski Park Krajobrazowy zaprasza uczniów klas "0"-III szkoły podstawowej, mieszkających lub uczących się na terenie czterech gmin: Wiżajny, Jeleniewo, Przerośl i Rutka-Tartak do udziału w konkursie plastycznym. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ekologicznej kartki okolicznościowej z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Kartkę można wykonać przy użyciu dowolnych technik np. rysunek, malarstwo, grafika, technika mieszana. Kształt kartki dowolny, maksymalny format A5 lub A6, składana na pół. Oceniane będzie ujęcie tematu, pomysłowość, oryginalność, estetyka oraz technika wykonania. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę na wyżej wspomniany konkurs.

Termin przysyłania prac mija 4 grudnia 2017 r.

1. Regulamin konkursu
2. Formularz zgłoszenia